बंद

प्रशासकीय रचना

जिल्हाधिकारी

जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी हे मध्यवर्ती स्थान आहे. ते जिल्ह्यातील महसूल प्रशासनाचे प्रमुख आहेत आणि जिल्ह्यातील शासकीय अधिकाऱ्यांमधील समन्वय अधिकारी म्हणून काम करीत आहेत. आतापर्यंत, आवश्यकतेनुसार आणि निकड झाल्यास जिल्हा प्रशासनाकडून अन्य विभागांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे अपेक्षित आहे. खरे तर, जिल्ह्याच्या प्रशासनामध्ये त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.

महसूल

जिल्हाधिकारी हे बॉम्बे भूमी महसूल संहितेच्या कामाशी एकनिष्ठपणे जोडलेले आहेत. ते जमिनीच्या शासकीय मालमत्तेचे संरक्षक आहेत (जिथे झाड आणि पाणी कुठेही समाविष्ट आहे), तसेच जमीनच्या सरकारच्या हिताच्या जमिनीवर सार्वजनिक सदस्यांच्या हितसंबंधांचे पालक आहेत. जेथे कोठेही शेतीसाठी किंवा इतर कारणांसाठी लागू करण्यात आलेली जमीन जमिनीच्या महसुलाच्या देयकासाठी जबाबदार असेल, ते विशेष कराराला स्पष्टपणे सूट देऊ शकतात. अशी जमीन महसूल तीन प्रकारचे कृषि मूल्यांकन आहे; बिगर कृषी मूल्यांकन आणि इतर विविध मूल्यांकन जिल्हाधिकारी यांचे कर्तव्ये

 • महसूल निश्चित करणे
 • कमाई एकत्रित करत आहे
 • अशी सर्व जमीन महसुलीसाठी लेखांकन.

उपविभाग

जिल्हा प्रशासकीय सुविधेसाठी 3 उप विभागांमध्ये विभागले आहे. उप विभागीय अधिकारी एसडीओ / एसडीएम चे एक उपविभागीय प्रमुख आहेत. आयएएस किंवा कॅपिटरच्या सहाय्यक जिल्हाधिकारी यांचे पदांवर. ते त्यांच्या विभागात कार्यरत असलेले उप विभागीय न्यायदंडाधिकारी आहेत. उपविभागीय कार्यालये विभागांची संख्या बाबत जिल्हाधिकारी यांची प्रतिकृती असून ते प्रशासकीय व्यवस्थेत मध्यस्थ म्हणून काम करतात. प्रत्येक विभागात काही तालुक्यांचा समावेश असतो ज्यांचा कार्यप्रदर्शन संबंधित विभागीय कार्यालयांकडून सतत केला जातो. हिंगोली जिल्ह्यातील तीन महसूल विभाग

 • हिंगोली
 • बसमत
 • कळमनुरी
तहसील

प्रशासकीयदृष्ट्या, जिल्ह्याला पाच तालुक्यांमध्ये विभागले आहे, ते तीन उपविभागात गटात समाविष्ट केले जातात:

 • हिंगोली
 • बसमत
 • कळमनुरी
 • औंढा नागनाथ
 • सेनगांव

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील उपलब्ध कर्मचारी, जिल्हा हिंगोली

अनु क्रमांक हुद्दा मंजूर पद उपलब्ध रिक्त
1 जिल्हाधिकारी 01 01 00
2 अतिरिक्त जिल्हाधिकारी 01 01 00
3 उप. जिल्हाधिकारी 09 05 04
4 तहसीलदार 07 06 01
5 नायब तहसीलदार 31 29 02
6 लघुलेखक 06 05 01
7 स्टेनो टंकलिस्ट 03 00 03
8 अव्वल कारकून 60 59 01
9 लिपिक 101 74 27
10 मंडळ अधिकारी 31 31 00
11 तलाठी 179 158 21
12 शिपाई 75 65 10
13 ड्रायवर 12 11 01