बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, 2013 22/03/2022 पहा (122 KB)
राष्ट्रीय महामार्ग क्र. १६१ साठी साठी संपादीत झालेल्या शेत सव्हे नं ./गट नं .बाबत जाहीर प्रगटन प्रसिद्धी करुन अक्षेप सादर करणे बाबत 27/09/2019 पहा (235 KB)
श्बरी आवास योजना-ग्रामीण सन २०१९-२० मधील मंजूर (1533) 31/08/2019 पहा (10 MB)
अल्पसंख्यांक समाजातील तरुणांकरीता पोलीस शिपाई पूर्व परिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमांबाबत 16/08/2019 पहा (147 KB)
राष्ट्रीय महामार्ग क्र. १६१ साठी 06/08/2019 पहा (293 KB)
शिपाई अंतिम जेष्ठता सूची 29/07/2019 पहा (2 MB)
वाहन चालक अंतिम जेष्ठता सूची 29/07/2019 पहा (2 MB)
लिगो इंडिया प्रकल्प 05/07/2019 पहा (432 KB)
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण सन २०१९-२० मधील मंजूर लाभार्थींची यादी सेनगाव 01/07/2019 पहा (8 MB)
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण सन २०१९-२० मधील मंजूर लाभार्थींची यादी कळमनुरी 01/07/2019 पहा (7 MB)