दस्तऐवज

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
अल्पसंख्यांक समाजातील तरुणांकरीता पोलीस शिपाई पूर्व परिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमांबाबत 16/08/2019 पहा (147 KB)
राष्ट्रीय महामार्ग क्र. १६१ साठी 06/08/2019 पहा (293 KB)
शिपाई अंतिम जेष्ठता सूची 29/07/2019 पहा (2 MB)
वाहन चालक अंतिम जेष्ठता सूची 29/07/2019 पहा (2 MB)
लिगो इंडिया प्रकल्प 05/07/2019 पहा (432 KB)
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण सन २०१९-२० मधील मंजूर लाभार्थींची यादी सेनगाव 01/07/2019 पहा (8 MB)
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण सन २०१९-२० मधील मंजूर लाभार्थींची यादी कळमनुरी 01/07/2019 पहा (7 MB)
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण सन २०१९-२० मधील मंजूर लाभार्थींची यादी हिंगोली 01/07/2019 पहा (4 MB)
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण सन २०१९-२० मधील मंजूर लाभार्थींची यादी बसमत 01/07/2019 पहा (8 MB)
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण सन २०१९-२० मधील मंजूर लाभार्थींची यादी औंढा 01/07/2019 पहा (6 MB)