दस्तऐवज

दस्तऐवज श्रेणीनुसार शोधा

शोध

शीर्षक तारीख डाउनलोड / दुवा
पारधी घरकुल-2018-19 08/03/2019 डाउनलोड(2 MB)
शबरी घरकुल 2018-19 दुसरी यादी 08/03/2019 डाउनलोड(8 MB)
पाणी टंचाई नोटीस 27/02/2019 डाउनलोड(260 KB)
रमाई घरकुल यादी सन २०१८-१९ मंजुरी आदेश 22/02/2019 डाउनलोड(3 MB)
रमाई घरकुल मंजूर यादी सेनगाव सन २०१८-१९ 22/02/2019 डाउनलोड(6 MB)
रमाई घरकुल मंजूर यादी कळमनुरी सन २०१८-१९ 22/02/2019 डाउनलोड(7 MB)
रमाई घरकुल मंजूर यादी हिंगोली सन २०१८-१९ 22/02/2019 डाउनलोड(6 MB)
रमाई घरकुल मंजूर यादी बसमत सन २०१८-१९ 22/02/2019 डाउनलोड(5 MB)
रमाई घरकुल मंजूर यादी औंढा सन २०१८-१९ 22/02/2019 डाउनलोड(10 MB)
रमाई घरकुल मंजूर यादी १००० लाभार्थी सन २०१८-१९ 22/02/2019 डाउनलोड(6 MB)