बंद

बातम्या आणि अपडेट्स

बातम्या आणि अपडेट्स
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
बेलमंडल ता.कळमनुरी स्मशानभूमी आदेश

बेलमंडल ता.कळमनुरी स्मशानभूमी आदेश

29/08/2022 31/12/2024 पहा (148 KB)
बरडा वस्ती , सेनगाव स्म़शानभुमी मंजुरी बाबत आदेश

बरडा वस्ती , सेनगाव स्म़शानभुमी मंजुरी बाबत आदेश

23/08/2022 31/12/2025 पहा (3 MB)
सरकार जमीन वाटप आदेश वसमत

सरकार जमीन वाटप आदेश वसमत

10/01/2022 31/01/2032 पहा (7 MB)
सरकार जमीन वाटप आदेश सेनगांव

सरकार जमीन वाटप आदेश सेनगांव

10/01/2022 31/01/2031 पहा (3 MB)
सरकार जमीन वाटप आदेश कलम

सरकार जमीन वाटप आदेश कलम

10/01/2022 31/01/2032 पहा (4 MB)
सरकार जमीन वाटप आदेश हिंगोली भाग 3

सरकार जमीन वाटप आदेश हिंगोली भाग 3

10/01/2022 31/01/2032 पहा (4 MB)
सरकार जमीन वाटप आदेश हिंगोली भाग 2

सरकार जमीन वाटप आदेश हिंगोली भाग 2

10/01/2022 31/01/2032 पहा (10 MB)
सरकार जमीन वाटप आदेश हिंगोली भाग 1

सरकार जमीन वाटप आदेश हिंगोली भाग 1

10/01/2022 31/01/2032 पहा (10 MB)
संग्रहित