बंद

बातम्या आणि अपडेट्स

बातम्या आणि अपडेट्स
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय संसंर्गजन्य रोग निदान कार्यक्रमांतर्गत भाडे तत्वावर वाहन पुरवठा करणे बाबत

राष्ट्रीय संसंर्गजन्य रोग निदान कार्यक्रमांतर्गत भाडे तत्वावर वाहन पुरवठा करणे बाबत

25/05/2022 31/05/2022 पहा (268 KB)
21-05-2022 रोजी हिंगोली जिल्ह्यातील किरकोळ विक्रेता-निहाय आणि श्रेणीनिहाय खत साठा
21-05-2022 रोजी हिंगोली जिल्ह्यातील किरकोळ विक्रेता-निहाय आणि श्रेणीनिहाय खत साठा
कृषी विभाग,जिल्हा परिषद, हिंगोली

23/05/2022 31/05/2022 पहा (142 KB)
डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजने अंतगर्त आर्थिक दृष्ठ्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरिता

डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजने अंतगर्त आर्थिक दृष्ठ्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरिता

13/05/2022 13/06/2022 पहा (763 KB)
प्रारूप प्रभाग रचना २०२२ दावे व हरकती कार्यक्रम बाबत .

प्रारूप प्रभाग रचना २०२२ दावे व हरकती कार्यक्रम बाबत .

10/05/2022 07/06/2022 पहा (309 KB)
वाळु लिलाव सन 2021-22 हिंगोली जिल्हयातील 08 वाळु घाटांच्या ई- लिलाव सूचना/जाहिरात तिसरा टप्पा

वाळु लिलाव सन 2021-22

हिंगोली जिल्हयातील 08 वाळु घाटांच्या ई- लिलाव सूचना/जाहिरात तिसरा टप्पा

12/04/2022 12/10/2022 पहा (245 KB)
वाळु लिलाव सन 2021-22 हिंगोली जिल्हयातील 08 वाळु घाटांच्या ई- लिलाव सूचना/जाहिरात दुसरा टप्पा

वाळु लिलाव सन 2021-22  हिंगोली जिल्हयातील 08 वाळु घाटांच्या ई- लिलाव सूचना/जाहिरात दुसरा टप्पा 

25/02/2022 31/08/2022 पहा (18 KB)
वाळु लिलाव सन 2021-22 हिंगोली जिल्हयातील 15 वाळु घाटांच्या ई- लिलाव सूचना/जाहिरात पहिला टप्पा

वाळु लिलाव सन 2021-22  हिंगोली जिल्हयातील 15 वाळु घाटांच्या ई- लिलाव सूचना/जाहिरात पहिला टप्पा 

03/02/2022 31/08/2022 पहा (18 KB)
सरकार जमीन वाटप आदेश वसमत

सरकार जमीन वाटप आदेश वसमत

10/01/2022 31/01/2032 पहा (7 MB)
सरकार जमीन वाटप आदेश सेनगांव

सरकार जमीन वाटप आदेश सेनगांव

10/01/2022 31/01/2031 पहा (3 MB)
सरकार जमीन वाटप आदेश कलम

सरकार जमीन वाटप आदेश कलम

10/01/2022 31/01/2032 पहा (4 MB)
संग्रहित