बंद

ई-निविदा सन 2018 व्दितीय मुदतवाढ देणे बाबत.

ई-निविदा सन 2018 व्दितीय मुदतवाढ देणे बाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
ई-निविदा सन 2018 व्दितीय मुदतवाढ देणे बाबत.

हिंगोली जिल्हयातील ग्रामीण/नागरी भागातील टंचाईग्रस्त गावे/वाडया/तांडयाना पिण्याचे पाणी टॅकरव्दारे पुरवठा करणे बाबत ई-निविदा सन 2018 व्दितीय मुदतवाढ देणे बाबत.

27/03/2018 03/04/2018 पहा (507 KB)