बंद

सन 2019-20 या वर्ष सत्राकरीता वाळु घाटांच्या पर्यावरण समितीची अनुमती मिळविण्याकरीता प्रस्ताव सादर करावयाचे असून जनतेच्या माहितीकरीता व अभिप्राय/अक्षेप नोंदविण्या बाबत जाहिर सुचना.

सन 2019-20 या वर्ष सत्राकरीता वाळु घाटांच्या पर्यावरण समितीची अनुमती मिळविण्याकरीता प्रस्ताव सादर करावयाचे असून जनतेच्या माहितीकरीता व अभिप्राय/अक्षेप नोंदविण्या बाबत जाहिर सुचना.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सन 2019-20 या वर्ष सत्राकरीता वाळु घाटांच्या पर्यावरण समितीची अनुमती मिळविण्याकरीता प्रस्ताव सादर करावयाचे असून जनतेच्या माहितीकरीता व अभिप्राय/अक्षेप नोंदविण्या बाबत जाहिर सुचना.

सन 2019-20 या वर्ष सत्राकरीता वाळु घाटांच्या पर्यावरण समितीची अनुमती मिळविण्याकरीता प्रस्ताव सादर करावयाचे असून जनतेच्या माहितीकरीता व अभिप्राय/अक्षेप नोंदविण्या बाबत जाहिर सुचना.

19/03/2020 21/04/2020 पहा (5 MB)