बंद

निवीदा सादर करण्यासाठी प्रथम मुदतवाढ देणे बाबत

निवीदा सादर करण्यासाठी प्रथम मुदतवाढ देणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
निवीदा सादर करण्यासाठी प्रथम मुदतवाढ देणे बाबत

हिंगोली जिल्हयातील ग्रामीण/नागरी भागातील टंचाईग्रस्त गावे/वाडया/तांडयाना पिण्याचे पाणी टॅकरव्दारे पुरवठा करणे बाबत ई-निविदा सन 2018-19 निवीदा सादर करण्यासाठी प्रथम मुदतवाढ देणे बाबत.

22/11/2018 31/03/2019 पहा (47 KB)