पाणी टंचाई

दस्तऐवज श्रेणीनुसार शोधा

शोध

शीर्षक तारीख डाउनलोड / दुवा
पाणी टंचाई नोटीस 27/02/2019 डाउनलोड(260 KB)
पाणी पुरवठा गाव शिवनी, माळधावंडा, खापरखेडा तालुका कळमनुरी 18/02/2019 डाउनलोड(1 MB)
पाणीपुरवठा गाव बीबगव्हाण तालुका कळमनरी 02/06/2018 डाउनलोड(2 MB)
पाणीपुरवठा गाव वऱ्हाडी तालुका हिंगोली 24/05/2018 डाउनलोड(2 MB)
पाणीपुरवठा गाव कुपटी तालुका कळमनुरी 21/05/2018 डाउनलोड(2 MB)
पाणीपुरवठा गाव बटवाडी तालुका सेनगांव 15/05/2018 डाउनलोड(2 MB)
पाणी पुरवठा गावासाठी कदापणी टांडा आणि सेवादास टांडा तालुका औंढा नागनाथ 10/05/2018 डाउनलोड(1 MB)
पाणीपुरवठा गाव शिवानी खुर्द तालुका कळमनरी 08/05/2018 डाउनलोड(2 MB)
पाणी पुरवठा गाव महालींगी तांडा ता.कळमनुरी 07/05/2018 डाउनलोड(2 MB)
पाणी पुरवठा गाव अंधारवाडी तालुका हिंगोली 03/05/2018 डाउनलोड(1 MB)