जिल्हा परिषद

जिल्हा परिषद
शीर्षक तारीख डाउनलोड / दुवा
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण सन २०१९-२० मधील मंजूर लाभार्थींची यादी सेनगाव 01/07/2019 डाउनलोड(8 MB)
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण सन २०१९-२० मधील मंजूर लाभार्थींची यादी कळमनुरी 01/07/2019 डाउनलोड(7 MB)
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण सन २०१९-२० मधील मंजूर लाभार्थींची यादी हिंगोली 01/07/2019 डाउनलोड(4 MB)
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण सन २०१९-२० मधील मंजूर लाभार्थींची यादी बसमत 01/07/2019 डाउनलोड(8 MB)
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण सन २०१९-२० मधील मंजूर लाभार्थींची यादी औंढा 01/07/2019 डाउनलोड(6 MB)
पारधी घरकुल-2018-19 08/03/2019 डाउनलोड(2 MB)
शबरी घरकुल 2018-19 दुसरी यादी 08/03/2019 डाउनलोड(8 MB)
रमाई घरकुल यादी सन २०१८-१९ मंजुरी आदेश 22/02/2019 डाउनलोड(3 MB)
रमाई घरकुल मंजूर यादी सेनगाव सन २०१८-१९ 22/02/2019 डाउनलोड(6 MB)
रमाई घरकुल मंजूर यादी कळमनुरी सन २०१८-१९ 22/02/2019 डाउनलोड(7 MB)