बंद

तहसील

प्रशासकीयदृष्ट्या, जिल्ह्याला पाच तालुक्यांमध्ये विभागले आहे, ते तीन उपविभागात गटात समाविष्ट केले जातात:

  • हिंगोली
  • बसमत
  • कळमनुरी
  • औंढा नागनाथ
  • सेनगांव