बंद

आपत्ती व्यवस्थापन

अनु. क्र. आपत्ती व्यवस्थापन सेवा संपर्क क्रमांक
1 राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, भारत सरकार, हेल्प लाईन नंबर 011-1078
2 महाराष्ट्र नियंत्रण कक्ष टेलिफोन नंबर 022-22027990
3 जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन संपर्क क्रमांक 02456-224784