निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
ओषधी दरपत्रक

ओषधी दरपत्रक

28/08/2019 31/08/2019 पहा (577 KB)
बायोमेडिकल साहित्य

बायोमेडिकल साहित्य

17/07/2019 23/07/2019 पहा (533 KB)
जिल्हा रुग्णालय हिंगोली

जिल्हा रुग्णालय हिंगोली  NHM  कार्यक्रम अंतर्गत दर पत्रके मागविणे बाबत

19/06/2019 27/06/2019 पहा (1 MB)
दर पत्रक मागविण्याबाबत सुचना

दर पत्रक मागविण्याबाबत सुचना निवडनुक कार्यालय हिंगोली

08/05/2019 31/05/2019 पहा (842 KB)
ई निविदा सन २०१९-२०२२

ई निविदा सन २०१९-२०२२ अन्नधान्य वाहतूक व हाताळणूकीचे एकत्रित कंत्राट निश्चित करणे बाबत स्थगिती बाबत

19/03/2019 30/05/2019 पहा (201 KB)
निवीदा सादर करण्यासाठी प्रथम मुदतवाढ देणे बाबत

हिंगोली जिल्हयातील ग्रामीण/नागरी भागातील टंचाईग्रस्त गावे/वाडया/तांडयाना पिण्याचे पाणी टॅकरव्दारे पुरवठा करणे बाबत ई-निविदा सन 2018-19 निवीदा सादर करण्यासाठी प्रथम मुदतवाढ देणे बाबत.

22/11/2018 31/03/2019 पहा (47 KB)
ई निविदा मुदतवाढ

ई निविदा मुदतवाढ

28/01/2019 31/03/2019 पहा (408 KB)
ई निविदा मुदतवाढ

ई निविदा मुदतवाढ

30/01/2019 31/03/2019 पहा (386 KB)
निवडणूक विभाग ई निविदा

निवडणूक विभाग ई निविदा हमाल

31/01/2019 31/03/2019 पहा (6 MB)
निवडणूक विभाग ई निविदा

निवडणूक विभाग ई निविदा एल ई डी टी व्ही

31/01/2019 31/03/2019 पहा (7 MB)