बंद

सनदी लेखापाल – नियम व अटी

सनदी लेखापाल – नियम व अटी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सनदी लेखापाल – नियम व अटी

महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना – महाराष्‍ट्र अंतर्गत सन 2017-18 चे लेखांकनासाठी (AMRS) सनदी लेखापालांच्‍या नेमणूकी बाबत.

01/06/2018 11/06/2018 पहा (2 MB)