बंद

स्वछ भारत मिशन (ग्रा) या योजनेचे लेखा परिक्षण सन २०१९-२०२० करून घेण्याकरिता सनदी लेखापाल (CA) यांच्याकडून दरपत्रके मागविण्याची सूचना

स्वछ भारत मिशन (ग्रा) या योजनेचे लेखा परिक्षण सन २०१९-२०२० करून घेण्याकरिता सनदी लेखापाल (CA) यांच्याकडून दरपत्रके मागविण्याची सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
स्वछ भारत मिशन (ग्रा) या योजनेचे लेखा परिक्षण सन २०१९-२०२० करून घेण्याकरिता सनदी लेखापाल (CA) यांच्याकडून दरपत्रके मागविण्याची सूचना

स्वछ भारत मिशन (ग्रा) या योजनेचे लेखा परिक्षण सन २०१९-२०२० करून घेण्याकरिता सनदी लेखापाल (CA) यांच्याकडून दरपत्रके मागविण्याची सूचना

10/07/2020 20/07/2020 पहा (797 KB)