PRESS-NOTES-DETAILS

Sr. No.
Press Note Title
Department Name
Upload Date
Expiry Date
Press Note
1
जिल्हास्तरीय अल्पसंख्याक समिती गठीत करण्या बाबत.
Planning Dept, Collector Office, Hingoli
13/11/2017
-
2
जाहीर सुचना - वाळू लिलाव 2017-2018
Mining Dept, Collector Office, Hingoli
31/10/2017
-
3
धार्मीक अल्पसंख्यक विधार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविधालय, औधोगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळा यांच्यासाठी पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यसाठी अनुदान योजना
Collector Office, Hingoli
08/09/2017
-
4
डॉ झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना 2017-18 प्रस्ताव दाखल करणे बाबत.
DPO Office, Hingoli
04/09/2017
-