हिंगोली जिल्ह्यातील खासदार व आमदार

श्री. राजीव श. सातव

खासदार, हिंगोली.

श्री. तानाजी मुटकुळे,
आमदार हिंगोली
श्री. डॉ.संतोष टारफे,
आमदार कळमनुरी
श्री. जयप्रकाश मुंदडा,
आमदार बसमत